ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562

สภาเกษตรกรฯ เปิดประชุมคณะทำงานด้านข้าวและชาวนา ครั้งที่ 2/2562

               ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานด้านข้าวและชาวนา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านข้าวและชาวนา ครั้งที่ 2/2562 ณ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง พร้อมด้วยผู้แทนจากสมาคม เกษตรกร ชาวนา ศูนย์ข้าวฯ จากทั่วประเทศ เข้าร่วม โดยในการประชุมได้พิจารณาการพัฒนาการเกษตรเพื่อการผลิตข้าวที่ยั่งยืน , การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรมด้านการผลิตข้าว , การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวผ่านอัตลักษณ์ของพื้นที่ , แนวทางการยกระดับคุณภาพข้าวของชุมชนและอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาของชาวนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นต้น ( ปล่อยเสียง ประพัฒน์ )

สภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีร่วมจัดงาน ปาล์มแม็กซ์ ไทยแลนด์ 2019

               นายไพชยนต์ กังวลกิจ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี ผู้แทนสมาคมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มประเทศไทย กล่าวว่า งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ ปาล์มแม็กซ์ ไทยแลนด์ 2019 (PALMEX Thailnd 2019) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22-23 ส.ค.2562 ณ ห้องแกรนด์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ บี โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี การจัดงานในครั้งนี้เพื่อแสดงถึงศักยภาพนวัตกรรมล่าสุดในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของประเทศไทยและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยและนานาชาติ อีกทั้งเป็นครั้งแรกของการจัดงานในภาคตะวันออก โดยเล็งเห็นว่า จ.ชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบเป็นหนึ่งแหล่งปลูกปาล์มน้ำมันที่สำคัญของประเทศ มีเกษตรกรประกอบอาชีพปลูกปาล์มอยู่ในพื้นที่ ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวทางโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC ในการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของภาครัฐ จึงเป็นโอกาสดีสำหรับทุกภาคส่วนที่จะร่วมมือกันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีในธุรกิจปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศและก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและของโลก และจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของไทยอย่างยั่งยืนในที่สุด

สภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์จัดโครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

               นายภูผา บัวบุญ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เมื่อระหว่างวันที่ 22-23 ส.ค.62 สภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เปิดโครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเห็ด กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงมหาชนก กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดและต่อยอดโครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมที่สภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ดำเนินกิจกรรมมาแล้วอย่างต่อเนื่อง โดยการฝึกอบรมครั้งนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 111 ราย ในการนี้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ยื่นข้อเสนอการขับเคลื่อนกิจกรรมหลัก 7 กิจกรรม ภายใต้โครงการขับเคลื่อนศูนย์สัมมาชีพต้นแบบ เพื่อยกยกระดับสู่ระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรใน จ.กาฬสินธุ์ต่อไป อาทิเช่น การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลอย่างยั่งยืน , การส่งเสริมการตลาดพุทรานมสดแปลงใหญ่บ้านโพน , ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมจังหวัดกาฬสินธุ์ , การอบรมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน อย. , การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการพัฒนาการผลิตพืชสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น

……………………………………..