ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562

สภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แก้ปัญหาภัยแล้งด้วยระบบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นวาระจังหวัด

               นายบุญศรี สุขวาปี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า เมื่อวันที่ 8 ส.ค.62 สภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กอ.รมน.จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พลังงานจังหวัด ศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองทัพภาคที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยระบบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสร้างความเข้าใจในการขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการระบบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 300 คน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี ซึ่งในการประชุมสัมมนาฯ จะทำให้เกษตรกร และผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจต่อแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน มากขึ้น ทั้งนี้ สภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานีจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานฯ ในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทัพภาคที่ 2 และศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียง- เหนือ ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยระบบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นวาระจังหวัดอย่างยั่งยืน

สภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น เปิด “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์จังหวัดขอนแก่น”

               นายสมศักดิ์ คุณเงิน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2562 สภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นจัด “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์จังหวัดขอนแก่น” โดยร่วมกับฝ่ายวิจัยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 300 คน ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายองค์ความรู้ เรื่อง “การผลักดันกฎหมายการใช้ประโยชน์จากกัญชาในการรักษาโรค” ซึ่งการจัดโครงการฯดังกล่าวเพื่อชี้แจงแนวทางสร้างความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและการนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย ภายใต้กรอบงานวิจัยรองรับ เตรียมความพร้อมในการส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบแนวทาง มาตรการของรัฐบาล ในการพัฒนาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ร่วมกันระดมความคิดเห็นแนวทางในการพัฒนาขับเคลื่อนกัญชาเพื่อสมุนไพรในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัดเสนอต่อรัฐบาล โดยให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเตรียมความพร้อม ในเรื่องเมล็ดพันธุ์ ฟาร์ม การปลูก มาตรฐาน และเชื่อมโยงกับคณะเภสัชศาสตร์ ที่จะนำไปวิจัย ผลิต แปรรูปออกมา และสามารถนำผลของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกัญชาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้อย่างครบวงจร และเพื่อให้เกิดประโยชน์ไปจนถึงต้นทาง คือ พี่น้องเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและประโยชน์ในการขับเคลื่อนไปสู่อนาคตด้วยกัน

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กำหนดจัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2562

               สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กำหนดจัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติครั้งที่ 4/2562 ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน กทม. โดยก่อนการประชุมจะมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยหรือพัฒนาพืช“กัญชา” “กัญชง” “กระท่อม”และพืชเสพติดที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ รวมทั้งพืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ หรือการรักษาผู้ป่วยภายใต้กรอบและเงื่อนไขที่ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย หลังจากนั้นมีการบรรยายพิเศษ “โครงการติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเครื่องใหม่เพื่อการแพทย์ เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม” สำหรับการประชุมครั้งนี้ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ จะพิจารณาเรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำของสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง , การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ , การจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นต้น

……………………………………..