ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562

สภาเกษตรกรฯ จัดโครงการอบรม “การพัฒนาสมรรถนะด้านบริหารสำหรับพนักงานระดับอำนวยการสูงและระดับอำนวยการต้น” รุ่นที่ 2 ระหว่าง 13 – 19 ส.ค.นี้

               เมื่อวันที่ 13 ส.ค.2562 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะด้านบริหารสำหรับพนักงานระดับอำนวยการสูงและระดับอำนวยการต้น” รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-19 ส.ค.62 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี และบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายและทิศทางการปฏิบัติงาน” พร้อมด้วย นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนายวิทยา ประจันตะเสน ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ บรรยาย เรื่อง “บทบาทการรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกร” และ ผศ.ดร.จตุพร สังขวรรณ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และทีมงานจัดกิจกรรมกลุ่มและบรรยาย เรื่อง “การเรียนรู้พื้นฐานเพื่อก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลง” , “การนำตนเอง (Leading Self) เพื่อก้าวข้ามกับดักทางความคิดสู่ทัศนคติที่ดีกว่า” เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับหน้าที่ ความรับผิดชอบและภารกิจในการบริหารงานที่สูงขึ้น สร้างความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตซึ่งจะมีผลกระทบต่อตนเอง ทีมงานและองค์การ สามารถนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สภาเกษตรกรฯ MOU ร่วม ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่องานศึกษา วิจัย พัฒนา กัญชา กัญชง กระท่อม และพืชเสพติดที่มีประโยชน์ทางการแพทย์

               เมื่อวันที่ 14 ส.ค.2562 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ณ ห้องรวงข้าว 204 ชั้น 2 คณะเกษตร อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่ง นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ เป็นสักขีพยาน ร่วมด้วยนายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 1 นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2 และผู้บริหาร โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการและวิจัยพืชกัญชา กัญชง กระท่อม และพืชเสพติดที่มีประโยชน์ทางการแพทย์รวมทั้งพืชสมุนไพร เพื่อประโยชน์ในการรักษา การพัฒนาทางการแพทย์ และประโยชน์ของทางราชการ รวมถึงจัดหลักสูตรอบรมสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องในกระบวนการเพาะปลูกตามระบบมาตรฐาน และขออนุญาตตามกฎหมายให้กับกลุ่มเกษตรกร

สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่องการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ กับกรมเจรจาการค้าฯ ณ จ.ลำปาง / เชียงใหม่

               ระหว่างวันที่ 17-19 ส.ค.62 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นางสาวปุณยา มณีรัตนบวรชัย รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมลงพื้นที่กับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดยนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นำทีมลงพื้นที่แปลงปลูกของเกษตรกรรับจ้างผลิตเมล็ดพันธุ์ ใน จ.ลำปาง และ จ.เชียงใหม่ เพื่อรับทราบข้อมูลและความเห็นของเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ตลอดจนสร้างความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพันธุ์พืชตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่(UPOV 1991) เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาเข้าร่วมความตกลง CPTPP ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ต่อภาคเกษตรของไทย

……………………………………..