ประชุมหารือการวิจัยเพื่อพัฒนาการนำกัญชาและกัญชงมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.30น. สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมหารือกับทีมนักวิจัยด้านเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อพัฒนาการนำกัญชาและกัญชงมาใช้ในทางการแพทย์ ณ ห้องประชุม 217 อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสิทธิ์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร ธนภัทร ทรงศักดิ์ คณบดีวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในที่ประชุม ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักกิจการสภาและวิชาการ พร้อมทีมนักวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

โดยที่ประชุมได้มีการหารือแนวทางการดำเนินงานวิจัยพัฒนากัญชงและกัญชาในทางการแพทย์ ซึ่งจะแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ช่วง ภายใต้บันทึกความตกลงร่วมกันระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยรังสิต ดังนี้ ช่วงที่ 1 เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สาร CBD ต้นแบบจาก
พืชกัญชง โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติจะมีส่วนร่วมในการผลิตวัตถุดิบ (ปลูกต้นกัญชง) เพื่อให้นักวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นำไปใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ ซึ่งในการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่จะปลูกพืชกัญชงจะเป็นหน้าที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านการมีความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย์ ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และช่วงที่ 2 เป็นการวิจัยต่อเนื่อง เพื่อขยายผลให้ไปยังผู้ป่วย ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยมหาวิทยาลัยรังสิตจะนำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวิจัยที่ได้มาตรฐานมาทดลองใช้ในผู้ป่วย ซึ่งเป็นการวิจัยทางคลินิก หรือ.Clinical.Trials.(CT) ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้นำเสนอข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รวบรวมจากแบบสำรวจ “หนังสือสำคัญแสดงข้อมูลผู้ป่วย
ที่ใช้กัญชาในการป้องกันและรักษาโรค”.และมีผู้ป่วยในภาคการเกษตรร่วมให้ข้อมูลมากถึง 2,205 คน สามารถจำแนกการเจ็บป่วยได้จากรายการ 40 โรค เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับรองรับการวิจัยทางคลินิกต่อไป

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้ MOU ดังกล่าว นั้นสภาเกษตรกรแห่งชาติมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรหรือเครือข่ายเกษตรกร ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 26/5 (4) แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่7) พ.ศ. 2562 อันเป็นการคุ้มครองสิทธิให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย

 …………………………………………………………………………………………………………..

ข่าวและภาพ     :  ทีมเจ้าหน้าที่สำนักกิจการสภาและวิชาการ

อำนวยการข่าว   :  นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักกิจการสภาและวิชาการ

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ