ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562

สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพืชสมุนไพรกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ณ จ.อุทัยธานี

          เมื่อวันที่ 1 พ.ค.62 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพืชสมุนไพรกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ณ หอประชุมอำเภอทัพทัน จ.อุทัยธานี โดยมีสภาเกษตรกรจังหวัดพื้นที่ภาคกลาง 26 จังหวัด เกษตรกร ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนากว่า 500 คน โดยประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้กล่าวว่า เวทีเสวนาที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เรื่องกัญชารักษาโรคและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนให้กับผู้ป่วยและผู้สนใจ ที่เลือกจัดขึ้นที่ จ.อุทัยธานี เพราะมีแพทย์ทำงานด้านนี้มาหลายปีจะได้นำประวัติคนไข้ที่มีอยู่ประมาณ 2 – 300 ราย ขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่ง ณ วันนี้คนไทยส่วนใหญ่เข้าใจกันแล้วว่ากัญชาเป็นยารักษาโรค ส่วนที่บอกเป็นยาเสพติดก็เพราะนำไปใช้ผิดประเภท ผิดวัตถุประสงค์จึงไม่ควรปิดกั้นสรรพคุณของกัญชา ในด้านขั้นตอนขึ้นทะเบียนยังมีปัญหาขาดการประชาสัมพันธ์ ผู้ป่วยมีความรู้เรื่องนี้น้อยมาก ข้าราชการในจังหวัดเองก็ให้ความสนใจน้อยและไม่ได้ทำความเข้าใจ ซึ่งเหลือเวลาขึ้นทะเบียนอีกไม่กี่วันจะหมดเขต คาดว่าน่าจะมีปัญหาผู้ป่วยมาขึ้นทะเบียนน้อยและไม่ครบถ้วน จึงขอเสนอให้ขยายเวลาการขึ้นทะเบียนครอบครองกัญชาออกไป โดยอาจใช้มาตรา 44 ขยายเวลาออกไป 90 หรือ 60 วัน เพื่อให้มีเวลาในการเตรียมตัว มีเวลาในการให้ข้อมูลข่าวสารกับผู้ป่วยทั้งประเทศ อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าผู้ป่วยในตอนนี้ระแวงมาก ยอมรักษาตัวเองอยู่ใต้ดินดีกว่าขึ้นมาบนดิน เพราะว่าได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง

 

สภาเกษตรกรฯร่วมยกระดับอาชีพเกษตรกรรมกับ ม.เทคโนโลยีสุรนารี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร

          เมื่อวันที่ 1 พ.ค.2562 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย รองศาสตราจารย์ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อทั้งสองหน่วยงานจะกำหนดแผนงานหรือโครงการเพื่อสนับสนุนการให้ความรู้และความชำนาญในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ให้การศึกษาและส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตร และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมองค์กรเกษตรกร ส่งเสริม สนับสนุนการนำผลงานวิจัยด้านการเกษตร สู่ภาคปฏิบัติในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมทั้งการบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งในด้านยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประชาชน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตการแปรรูปและการตลาดเพื่อยกระดับอาชีพ คุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และเพื่อส่งเสริมให้บุตรหลานเกษตรกร เกษตรกร ผู้นำองค์กรเกษตรกร บุคลากร ของทั้งสองฝ่ายได้ศึกษา พัฒนาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตามบทบาทภารกิจ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในอาชีพ ในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ตลอดจนส่งเสริม “โครงการบัณฑิตลูกเกษตรกร” เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่อไป

……………………………………..