ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 10 เมษายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 10 เมษายน 2562

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติอวยพรสงกรานต์ปีใหม่ไทย

               นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย 2562 ว่า ขอให้มีสติ มีความคิดที่ดีในการปรับปรุงการผลิต การสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพของตนเองครอบครัวและเครือข่าย หากมีแนวทางใดที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มจากที่เคยเป็นอยู่ให้กับผลิตผลของตัวเอง ซึ่งการปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงการผลิตเท่านั้นจึงจะอยู่รอดได้ในระยะยาว (ปล่อยเสียง นายประพัฒน์)

สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านปศุสัตว์ ณ จ.พัทลุง

               เมื่อวันที่ 3 เม.ย.62 นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานโครงการสัมมนาทางวิชาการรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 เม.ย.62 ณ ลำปำรีสอร์ท อ.เมือง จ.พัทลุง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านปศุสัตว์ให้กับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาด้านปศุสัตว์จากทุกภาคส่วน เพื่อรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านปศุสัตว์ และเพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอการแก้ปัญหาเชิงนโยบายต่อรัฐบาล โดยมีคณะกรรมการด้านปศุสัตว์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ , สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ , ผู้แทนเกษตรกร , ผู้แทนองค์กรเกษตรกร , ส่วนราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา พนักงาน,เจ้าหน้าที่สภาเกษตรกรฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการสัมมนาจำนวนกว่า 150 คน

สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุม ครั้งที่ 2/2562

               เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดและดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 306 ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยในการประชุมได้รับทราบผลการประชุมคณะทำงานศึกษาผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายเกษตรพันธสัญญา กรณีปัญหาและข้อบกพร่องของระบบเกษตรพันธสัญญา , ความคืบหน้าแนวทางการศึกษาเพื่อประกอบการจัดทำรูปแบบการส่งเสริมและการสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร , การรับพระราชทานโล่รางวัลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , สรุปผลการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำตามข้อเสนอสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช , การขับเคลื่อนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ , ข้อหารือเกี่ยวกับสิทธิในการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุกรณีดำรงตำแหน่งต่างๆในสภาเกษตรกรจังหวัดและสภาเกษตรกรแห่งชาติ

……………………………………..