ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 24 เมษายน 2562

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 24 เมษายน 2562

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมงาน “พันธุ์บุรีรัมย์” มหกรรมกัญชาเพื่อการแพทย์ และเสนอรัฐบาลชุดใหม่เพื่อผลักดันกัญชา 5 ข้อ

               นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมงาน “พันธุ์บุรีรัมย์” ที่จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับองค์กรภาคประชาชนและภาคเอกชน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 เม.ย. 2562 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต บุรีรัมย์ โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมจัดซุ้มนิทรรศการ ฮอล์ล 3 เพื่อให้ความรู้เรื่องกัญชาเกี่ยวกับการรักษาโรคต่างๆ กิจกรรมร่วมลงชื่อในแบบสำรวจความสนใจเข้าโครงการศึกษาวิจัยการใช้กัญชาเพื่อรักษาโรค , หนังสือสำคัญแสดงข้อมูลผู้ป่วยที่ใช้กัญชาในการป้องกันและรักษาโรค และในงานดังกล่าวประธานสภาเกษตกรแห่งชาติได้ยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลชุดใหม่ผลักดันเรื่องกัญชา 5 ข้อ (ปล่อยเสียง นายประพัฒน์)

 

สภาเกษตรกรฯร่วมกับ ป.ป.ส. จัดเวทีพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติดทั่วประเทศ

               ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ 2562 นี้ สำนักงาน ป.ป.ส.ได้สนับสนุนการจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด เพื่อให้มีการสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรเพื่อป้องกันภัยยาเสพติดระดับตำบลฯ ได้ตระหนักถึงพิษภัยด้านยาเสพติดจนเกิดภูมิคุ้มกันในตนเองและครอบครัวขยายผลสู่ชุมชน รวมทั้งการถ่ายทอดข้อมูลด้านยาเสพติดให้กับเพื่อนเกษตรกรด้วยกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งในการดำเนินการโครงการจะแบ่งเนื้อหาเป็น 2 ส่วน คือการบรรยายสถานการณ์ปัญหายาเสพติดกับการรับฟังความคิดเห็น ความรู้เรื่องโทษ พิษภัยยาเสพติด รวมทั้งสถานการณ์ที่ประชาชนยังมีความสับสนเรื่องกัญชาที่จะนำมาใช้เพื่อการป้องกันและรักษาโรค จึงจะมีการให้ความรู้เพื่อให้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมด้วย หลังจบจากงานเวทีจะเป็นการเริ่มต้นการจัดตั้งกลุ่มการสื่อสารแบบ 2 ทาง คือข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและการป้องกันภัยยาเสพติดจากส่วนกลางจะสื่อสารลงไปถึงกลุ่มเครือข่ายสภาเกษตรกรในระดับตำบล ทุกตำบลที่กลุ่มเครือข่ายป้องกันภัยจากยาเสพติดได้จัดตั้งขึ้นด้วยระบบออนไลน์ ในขณะเดียวกันสถานการณ์การเกษตร สถานการณ์การป้องกันภัยยาเสพติดจากเครือข่ายทุกตำบลจะสื่อสารขึ้นมาสู่ส่วนกลาง ซึ่งผลความร่วมมือจะมุ่งไปที่การป้องกันตนเอง ครอบครัว ชุมชนของเกษตรกรไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

 

สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนและพัฒนาปาล์มน้ำมันไปสู่ “Oil Palm City” หวังยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตปาล์มนำมัน

               เมื่อวันที่ 22 เม.ย.2562 นายจรัญ รอดศรีนาค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาปาล์มน้ำมัน จ.สุราษฎร์ธานี ไปสู่ “Oil Palm City” ซึ่งการประชุมประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแลกเปลี่ยนกรอบแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการนำเสนอสถานการณ์ ความต้องการ ตัวอย่างผลงานวิจัย แนวทางการพัฒนาปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปสู่ “Oil Palm City” กรอบการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน งานวิจัยที่สอดคล้องกับการศึกษาการจัดการสวนปาล์มน้ำมันของเกษตรกรรายย่อยโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง และติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพปาล์มน้ำมันภาคใต้สู่ 4.0 รวมทั้งมาตรการปรับดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ

……………………………………..