สภาเกษตรกรแห่งชาติสวัสดีปีใหม่ 2562 สื่อมวลชน

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 น.ส.ปุณยา มณีรัตนบวรชัย รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ   สวัสดีปีใหม่ 2562 สื่อมวลชนจาก “เกษตรทำกิน” นายดลมนัส กาเจ  /  “สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย”(สวท.) นายบรรพจน์ แก้วพาณิชย์  /  “สถานีวิทยุ สทร.2” นางศิริพรญา สุขวณิช  /  “สยามรัฐ” น.ส.พุทธชาติ แซ่เฮ้ง  ณ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารวชิรานุสรณ์ จตุจักร กรุงเทพฯ

………………………………………….

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : วัชร มีแสงเงิน

อำนวยการข่าว : เดชา บุญโต