ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการค้าอิสราเอลเข้าหารือสภาเกษตรกรแห่งชาติถึงแนวทางถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอิสราเอลกับเกษตรกรไทย

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายดะกัน อโลนี ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า สถานเอกอัครราชฑูตอิสราเอล เข้าพบนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อหารือแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรระหว่างประเทศอิสราเอลกับเกษตรกรไทย โดยในเบื้องต้นเห็นชอบร่วมกันในการจัดเวทีให้มีการพบกันของผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีระบบจัดการน้ำ การจัดการฟาร์ม เพื่อการเกษตร กับผู้นำเกษตรกรที่สนใจ ในวันที่ 29 มกราคม 2562

…………………………………………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : โสวัจ อาทรเมทนี

อำนวยการข่าว : เดชา บุญโต