สภาเกษตรกรแห่งชาติบันทึกความร่วมมือกับมูลนิธิพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรไทย

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนางสาวรัชนีกร แซ่ต้วน ประธานมูลนิธิพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตรในประเทศไทย เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโดยรวม ภายใต้กรอบความร่วมมือการบูรณาการบุคลากร ข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ร่วมมือกันในการพัฒนาศักยภาพความพร้อมของบุคลากรทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อสามารถดำเนินความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงอย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมและโครงการอื่นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควรเกิดประโยชน์แก่เกษตรกร โดยมีนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนายเหอ หยุนหนาน ที่ปรึกษาอาวุโสมูลนิธิพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน