เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐระดับหมู่บ้านและชุมชนปี 2561

ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐระดับหมู่บ้านและชุมชนปี 2561 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น โดยได้ชี้แจงให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดร่วมมือกับ ปปส.ในการให้ความรู้กับเกษตรกร ทายาทเกษตรกร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี การป้องกันภัยคุกคามจากยาเสพติด โดยแต่ละจังหวัดจะเลือกพื้นที่เป้าหมายเพื่อทำงานร่วมกับ ปปส.ภาค ตามขั้นตอนที่ตกลงร่วมกันจากการประชุมครั้งนี้โดยคาดหวังว่าจะได้ต้นแบบเป็นตัวอย่างในการขยายผลต่อไป

…………………………………………………………………………..

ข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์

อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์