การประชุมคณะทำงานศึกษาผลกระทบต่อเกษตรกรจากการออกพระราชกฤษฎีกา

วันที่ 10 ม.ค. 2561 นายสิทธิพร จริพงษ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานคณะทำงานศึกษาผลกระทบต่อเกษตรกรจากการออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 629) พ.ศ.2560 ได้จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาจัดทำข้อเสนอแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากผลกระทบของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว โดยมีผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมสรรพากร เข้าร่วมประชุม

…………………………………………………………………

ข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์,วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : อภิวัฒน์ มีลาภ

อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์