การประชุมร่วมระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติกับสำนักงานกองทุนการออมแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2561 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ หารือกับนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ และนายทฤษฎี ชุติวงษา ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ ได้ตกลงทำแผนปฏิบัติงานสร้างความเข้าใจ ให้กับผู้แทนสภาเกษตรกรจังหวัด ผู้แทนคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) เพื่อนำไปสร้างความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรตามโครงการของสภาเกษตรกรจังหวัดที่มีอยู่ โดยการสร้างความเข้าใจจะจัดเป็นระดับภาค ออกแบบการจัดคือช่วงเช้าเป็นเนื้อหา กองทุนการออมแห่งชาติ วิธีการสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย ภาคบ่ายจะเป็นการกำหนดวิธีการสร้างความเข้าใจ เป้าหมาย ของแต่ละจังหวัดหลังจากนั้นผู้แทน 2 องค์กรจะกลับไปร่วมมือกันทำงานตามที่ร่วมกันกำหนดและจะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผลงาน

…………………………………………………………………

ข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์,วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : อภิวัฒน์ มีลาภ

อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์