การประชุมเพื่อกำหนดวิธีการดำเนินโครงการ InnoAgri ครั้งที่ 5/2560

การประชุมเพื่อกำหนดวิธีการดำเนินโครงการ InnoAgri ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ได้มีการประชุมพิจารณาเรื่องข้อเสนอโครงการ InnoAgri ปี 2561 – 2563 และแผนการปฏิบัติงานโครงการปี 2561 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน