3 องค์กรร่วมมือขับเคลื่อนจัดการน้ำ

เวลา 09.00 น. วันที่ 23 มีนาคม 2560 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติโดย ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายเสน่ห์ วิชัยวงษ์ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ร่วมกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) หรือ สสนก. โดย นายรอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) และสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย หรือ สมาคม อบจ. ณ.สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ เขตราชเทวี กทม. โดยมีกรอบความร่วมมือคือการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ แผนที่ และภาพถ่ายจากดาวเทียมสำหรับการบริหารจัดการน้ำในภาวะปกติและวิกฤต ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง สนับสนุนการจัดทำระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในพื้นที่ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมกันบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคและเพื่อการเกษตรให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
ภาพ : กนกพร ปัญญาชาติรักษ์