การประชุมคณะกรรมการพืชไร่ ครั้งที่ 6/2560

การประชุมคณะกรรมการพืชไร่ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ได้มีการประชุมพิจารณาเรื่องข้อเสนอเชิงนโยบายสร้างเสถียรภาพของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ,ข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา ,ข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ,แนวทางการแก้ไขปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง ,ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตสับปะรดตกต่ำ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี และการกำหนดแผนงานการประชุมของคณะกรรมการด้านพืชไร่ ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารวชิรานุสรณ์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน