การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 3/2560

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ได้มีวาระประชุมเรื่องการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติปี 2559 ตามด้วยวาระประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องผลการควบคุมภาพในภาพรวมของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติปี 2560 และแนวทางการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารวชิรานุสรณ์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน