การประชุมคณะกรรมการด้านเกษตรกรรมอื่นๆ ครั้งที่ 7/2560

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ประชุมคณะกรรมการด้านเกษตรกรรมอื่นๆ ครั้งที่ 7/2560 ได้มีประชุมสรุปตารางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในปีงบประมาณ 2561 และการใช้จ่ายงบประมาณและงบคงเหลือของคณะกรรมการ โดยระหว่างการประชุมได้มีวาระเพื่อพิจารณาเรื่อง การกำหนดแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในปีงบประมาณ 2561 และพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านเกษตรกรรมอื่นๆ (เพิ่มเติม) ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารวชิรานุสรณ์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน