การประชุมคณะกรรมการด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 5/2560

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 5/2560 ได้มีประชุมสรุปการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 ,สรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงานร่วมกับผู้ประกอบการในการซื้อโคเนื้อที่ประเทศออสเตรเลีย และรายงานความก้าวหน้า ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมกิจการโคเนื้อแห่งประเทศไทย พ.ศ….. โดยระหว่างการประชุมได้มีวาระเพื่อพิจารณาเรื่อง ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสุกรและเกษตรกรไทยจากนำชิ้นส่วนสุกรที่มีสารเร่งเนื้อแดงจากต่างประเทศและภาวะราคาสุกรตกต่ำ ,การดำเนินงานโครงการ “โคบาลบูรพา” และโครงการเลี้ยงแพะ แกะ ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารวชิรานุสรณ์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน