การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 มีการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ครั้งที่ 2/2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีการพิจารณาเรื่อง กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเพื่อการเกษตร และพิจารณาเรื่อง ร่างกรอบการจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการเกษตร