เวทีเสวนา เรื่องทิศทางและโอกาสของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สู่การเป็นเกษตรอุตสาหกรรมตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ร่วมเสวนา ทิศทางและโอกาสของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สู่การเป็นเกษตรอุตสาหกรรมตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. นายตัน ภาสกรนที และผู้แทนสภาเกษตรกรจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องน้ำพราว 2 โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี

……………………………………………

ข่าว   : ภาสันต์ นุพาสันต์

ภาพ  : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดปัตตานี