สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าหารืออธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารเข้าพบนายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อหารือความร่วมมือภายใต้ประเด็น การบูรณาการในการทำงาน

-จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล

-จัดทำฐานข้อมูลด้านเกษตรกรรม

-การสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน/ตำบล

-การแก้ปัญหาคนในครัวเรือนมีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.

โดยจะมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันในการดำเนินงานดังกล่าว

……………………………………………

ข่าว   : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ  : บุษกร กิจโป้