ร่างพรบ.ส่งเสริมกิจการโคเนื้อแห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มพลัง ศักยภาพ มั่นคงให้เกษตรกรโคบาล

นายสมศักดิ์ คุณเงิน รองประธานคณะกรรมการด้านปศุสัตว์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผลผลิตด้านเกษตรกรรมอยู่ในลำดับต้นๆ ของโลก ผลผลิตการเกษตรมีทั้งบริโภคภายในประเทศ และส่งออกไปต่างประเทศ นำเงินตราเข้าประเทศไทยจำนวนมากสินค้าเกษตรกรด้านพืช ด้านประมงล้วนมีกฎหมายหลายฉบับดูแล ควบคุม  แต่ด้านปศุสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโคเนื้อและเนื้อโค ขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายเป็นการเฉพาะในการส่งเสริมพัฒนา ทั้งๆ ที่โคเนื้อเป็นอาหารที่คนไทยจำนวนมากนิยมบริโภค แต่การเลี้ยงโคเนื้อกลับลดลงไปเรื่อยๆ ทำให้ต้องนำเข้าเนื้อโคจากต่างประเทศ และเนื้อโคที่ผลิตในประเทศไทยก็มีราคาสูงกว่าบางประเทศ ทำให้เสียโอกาสในการแข่งขัน เห็นจำเป็นว่าควรมีองค์กรขึ้นมาเพื่อการส่งเสริมกิจการโคเนื้อเป็นการเฉพาะ  คณะกรรมการด้านปศุสัตว์  สภาเกษตรกรแห่งชาติจึงได้ยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการโคเนื้อแห่งประเทศไทย พ.ศ. …. ขึ้นมาเพื่อเป็นองค์กรด้านโคเนื้อโดยเฉพาะ เพื่อจะได้ทำหน้าที่ขับเคลื่อน และพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรต่อไป โดยร่าง พรบ.ดังกล่าวประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ คือ 1.คณะกรรมการส่งเสริมกิจการโคเนื้อแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ หลักเกณฑ์ วิธีการ ข้อบังคับ ระเบียบการส่งเสริมกิจการโคเนื้อ ฯ  2.องค์การส่งเสริมกิจการโคเนื้อแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่ ส่งเสริม ดำเนินการเลี้ยงโคเนื้อทั้งในและต่างประเทศ เช่น กระบวนการเพาะพันธุ์ โรงเรือน การตลาด การวิจัย เป็นต้น รักษาเสถียรภาพด้านราคา การฝึกอบรมบุคคลให้มีความรู้ ความชำนาญและทักษะในการเลี้ยง วางแผนธุรกิจ ฯลฯ 3. กองทุนรักษาเสถียรภาพด้านราคาโคเนื้อ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนหรือจ่ายขาดการดำเนินกิจการโคเนื้อตามร่าง พรบ.

รองประธานคณะกรรมการด้านปศุสัตว์ สภาเกษตรกรฯ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ตลาดบ้านเราขาดแคลนเนื้อเพื่อบริโภคปีหนึ่งประมาณ 200,000 – 300,000 ตัว เรายังขยายการตลาดได้อีกแน่นอน โดยเฉพาะตลาดจีน เวียตนาม สามารถที่จะรองรับโคเนื้อเป็นสินค้าส่งออกได้   กระแสตื่นตัวเรื่องการเลี้ยงโคเนื้อมีสูงแต่กลไกส่งเสริมต้นน้ำยังอ่อนแอ องค์กรที่จะมาเป็นหลักให้กับเกษตรกรในด้านการส่งเสริม การพัฒนาหรือการตลาดยังไม่เห็นความชัดเจน สภาเกษตรกรแห่งชาติจึงเสนอร่าง พรบ.ดังกล่าวเพื่อเพิ่มพลัง ศักยภาพ ความมั่นคงให้กับเกษตรกร

………………………………………………………….

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : วัชร มีแสงเงิน

อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์