การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร : การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร : การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับบุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด รุ่นที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น