สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์” พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ภายใต้โครงการคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของเกษตรกร กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 ณ ห้องไอวี่ 4 โรงแรมทีเค.พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์” พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ภายใต้โครงการคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของเกษตรกร กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม โดยมีนายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวรายงาน และมี ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง กรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์” พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ภายใต้โครงการคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของเกษตรกร กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 17-21 มิถุนายน 2567 ณ ห้องไอวี่ 4 โรงแรมทีเค.พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยกองยุทธศาสตร์ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ คือ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ทางด้านยุทธศาสตร์ ได้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และมีทักษะในการจัดทำแผน ขับเคลื่อน ประเมิน และจัดการแผนแม่บท และการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ 5 ปี ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ซึ่งผู้เข้าอบรมประกอบด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้แก่ผู้อำนวยการ หัวหน้าตรวจสอบภายใน และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ได้แก่ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด รวม 40 คน

ในวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ซึ่งเป็นวันแรกของการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าอบรมได้ร่วมอภิปราย โดยผู้นำอภิปราย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ วัฒนา รองกรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.พรมณี ขำเลิศ กรรมการผู้จัดการบริษัท ก่อเกิดผล จำกัด วิทยากรประจำหลักสูตรการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ

ซึ่งหัวข้ออภิปราย มีดังนี้

  • หลักการวิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์
  • การวิเคราะห์ SWOT และตำแหน่งยุทธศาสตร์ และฝึกปฏิบัติ
  • การจัดทำวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues / Themes) และการฝึกปฏิบัติ
  • การสร้างตัวแบบธุรกิจ (BMC : Business Model Canvas)

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

ภาพ : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ