สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม” รุ่นที่ 1 ณ จังหวัดนครปฐม

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม” 3 รุ่น ณ จังหวัดนครปฐม

ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เผยว่า สำนักกิจการสภาและวิชาการ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุมให้ผู้เข้าอบรมสามารถอธิบายความหมาย ความสำคัญและความแตกต่างของหนังสือราชการและรายงานการประชุมประเภทต่างๆ ได้ , เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้ภาษา การสรุปเนื้อหา การย่อความ และอื่นๆ และเพื่อพัฒนาทักษะสมรรถนะและฝึกปฏิบัติการจัดทำให้ถูกต้อง ชัดเจน อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ(สกช.) และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด (สกจ.) 3 รุ่น จำนวน 136 คน โดยรุ่นที่ 1ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2561 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2561 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 22-25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะรอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จ.นครปฐม

…………………………………………………………………………….

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : วัชร  มีแสงเงิน

อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์