ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ 2/2567

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ 2/2567

ในการนี้ นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในฐานะกรรมการของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) เข้าร่วมประชุม โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่

  • ผลการพิจารณากลั่นกรองแผนและโครงการของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และการดำเนินงานจัดทำแผนและงบประมาณฯ ในระยะต่อไป
  • การดำเนินงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2565 มาตราที่คงค้าง
  • การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำภาคเหนือ และภาคตะวันออก

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

ภาพ : พิเชษฐ์ บุญสนอง และ https://www.thaigov.go.th

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ