สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติรับโล่เกียรติยศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือ ITA Awards 2023

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ณ ห้องสีฟ้า อาคารสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ รักษาการแทนเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีรับรางวัลโล่เกียรติยศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือ ITA Awards 2023 จากหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ประจำปี 2566 กว่า 8,323 หน่วยงาน สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับรางวัลประเภทที่ 3 เป็นหน่วยงานที่มีพัฒนาการสูงสุด ของกลุ่มหน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติต่อไป

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์, จุฑามาศ ปิ่นฟ้า และ ไพโรจน์ พวงทอง

ภาพ : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ และ ศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ