สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดโครงการ การบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ภายใต้แผนงานการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2566 ครั้งที่ 1 ภาคกลาง

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ภายใต้แผนงานการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2566 ครั้งที่ 1 ภาคกลาง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมทวารวดี โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อเดินหน้าสู่ความยั่งยืน ภายใต้บริบทบทบาทสภาเกษตรกรแห่งชาติ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ภาคกลาง สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ภาคกลาง เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ภาคกลาง กว่า 600 คน

โดยในวันที่ 27 สิงหาคม 2566 ซึ่งเป็นวันแรกของการจัดโครงการดังกล่าว ได้มีการจัดเสวนาในหัวข้อ “มุมมอง การจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2566 ของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ” โดยวิทยากร ได้แก่

 1. ร้อยเอก อุบล พุทธรักษ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 1
 2. ดร.ประจักร บุญกาพิมพ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด
 3. นายชาญยุทธ ชาวข้าวไร่ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐม ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
 4. นายโอภาส ชาญยงค์ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกร
 5. นายประวิทย์ คงราช สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
 6. นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ดำเนินรายการโดย นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ในการนี้ทั้งวิทยากร และผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับฟังและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมองและเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ทั้งในอดีตที่ผ่านมา และการเลือกตั้งฯในปี 2566 ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไป ทำให้เกิดความเข้าใจขั้นตอน กระบวนการ และได้ถอดบทเรียน เพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไขในการจัดการเลือกตั้งในครั้งต่อไป

ต่อมาวันที่ 2 ของการจัดโครงการฯ หลังจากพิธีเปิดแล้วเป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การขับเคลื่อนงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้เป็นองค์กรของเกษตรกร เพื่อสะท้อนปัญหา รักษาและคุ้มครองสิทธิของเกษตรกรได้อย่างแท้จริง” โดยนายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การขับเคลื่อนงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติให้สอดคล้องกับบริบทของสภาเกษตรกรแห่งชาติในการทำหน้าที่เป็นองค์กรของเกษตรกร” โดยนายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ในช่วงบ่ายเป็นการอภิปรายแสดงความคิดเห็น หัวข้อ “มุมมองจากอดีต สู่ปัจจุบัน ในการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของสภาเกษตรกรแห่งชาติ” โดยวิทยากรนำการอภิปราย ได้แก่

 1. นายประทีป ตระกูลสา สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกร
 2. นายกิตติพล ตะพานแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี
 3. นายสุทธิรัตน์ ชื่นอารมณ์ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกร
 4. นายเกษมสันต์ ศรีสุวรรณ์ เจ้าพนักงานของกรมการปกครองปฏิบัติการ
 5. นายสมพงษ์ ภูพานเพชร สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

ดำเนินรายการโดย นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

หลังจากนั้นเป็นการอภิปรายพิเศษ ในหัวข้อ “สภาเกษตรกรในฝันที่ท่านอยากเห็น เป็นอย่างไร” โดยวิทยากรนำอภิปราย คือ นายชาญยุทธ ชาวข้าวไร่ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐม ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งในการอภิปรายนี้ได้มีการสำรวจความคิดเห็นของสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ภาคกลาง ในหัวข้อ “สภาเกษตรกรแห่งชาติในอนาคตของท่านเป็นอย่างไร” ซึ่งหัวข้อสำคัญ คือ การสำรวจความคิดเห็นถึงปัญหาที่ควรเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน และปัญหารองลงมา โดยในช่วงท้ายได้มีการมอบหัวข้อ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ช่วยกันระดมความคิด และนำมาอภิปรายในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นการจัดโครงการวันสุดท้าย

และในวันสุดท้ายของการจัดโครงการการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ภายใต้แผนงานการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2566 ครั้งที่ 1 ภาคกลาง

ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ประเทศไทย เมื่อวาน วันนี้ พรุ่งนี้” โดยนายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และหลังจากนั้นเป็นการอภิปรายพิเศษ ในหัวข้อ “สภาเกษตรกรในฝันที่ท่านอยากเห็น เป็นอย่างไร” โดยวิทยากรนำอภิปราย คือ นายชาญยุทธ ชาวข้าวไร่ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐม ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้มีการมอบหัวข้อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำไประดมความคิดเห็น ได้แก่ ความเข้มแข็ง การรวมกลุ่ม การติดตามแผน การได้มาซึ่งข้อเสนอเชิงนโยบาย และความไม่ซ้ำซ้อนในการทำงาน และเปิดโอกาสให้ตัวแทนสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ภาคกลาง ทั้ง 26 จังหวัดได้มาอภิปราย เพื่อแสดงความคิดเห็น และแสดงความรู้สึกร่วมกัน หลังจากนั้นเป็นการสรุปโครงการ และปิดโครงการโดย นายสิงห์ชัย เรืองขจร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์
ภาพ : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์, สมชาย มารศรี, วัชระ มีแสงเงิน
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ