สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์/รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร และชี้แจงแนวทางการรายงานสถานการณ์การเลือกตั้งฯ ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566

 

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์ /รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร และชี้แจงแนวทางการรายงานสถานการณ์การเลือกตั้งฯ ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 ณ ห้องประชุม 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และด้วยระบบการประชุมทางไกล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

โดยได้รับเกียรติจากนายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวเปิดการประชุมพร้อมทั้งให้แนวทางปฏิบัติงาน และให้กำลังใจคณะทำงาน มีการนำเสนอรายงานสถานการณ์การเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 โดย นายอภิวัฒน์ มีลาภ ผู้อำนวยการกองสื่อสารและสารสนเทศ รวมทั้งมีการเสนอแนวทางการประชาสัมพันธ์/รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร โดย นายศดิศ พัลลภรักษา หัวหน้ากลุ่มเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และได้เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่ดีร่วมกัน และมอบหมายงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์
ภาพ : สมชาย มารศรี
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ