สื่อวีดิทัศน์ ชุด “บทบาทเกษตรกรไทย” ตอนที่ 13 ลุงขวัญชัย สมาชิกสภาเกษตรกรตำบลเทพราช