สื่อวีดิทัศน์ ชุด “บทบาทเกษตรกรไทย” ตอนที่ 1 สภาเกษตรกรแห่งชาติ