สื่อวีดิทัศน์ ชุด “บทบาทเกษตรกรไทย” ตอนที่ 4 ปัญหายางพารากับสภาเกษตรกรฯ