สื่อวีดิทัศน์ ชุด “บทบาทเกษตรกรไทย” ตอนที่ 12 เกษตรกรดีเด่นกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ