สื่อวีดิทัศน์ ชุด “บทบาทเกษตรกรไทย” ตอนที่ 9 ปัญหาประมงไทย