สื่อวีดิทัศน์ ชุด “บทบาทเกษตรกรไทย” ตอนที่ 8 ประมงไทยกับสภาเกษตรกรฯ