สกช. ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และทำกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในงานมหกรรมยางพารานานาชาติและพืชเศรษฐกิจ EEC 2023 วันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออก ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน พร้อมทั้งทำกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในงานมหกรรมยางพารานานาชาติและพืชเศรษฐกิจ EEC 2023 ณ บูธสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยในการจัดงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานเปิดงาน

งานมหกรรมยางพารานานาชาติและพืชเศรษฐกิจ EEC 2023 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ตั้งแต่ภาคเกษตรกรชาวสวนยางพารา/ต้นทาง กับ ภาคอุตสาหกรรมยางพารา/กลางทาง และผลิตภัณฑ์จากยางพารา/ปลายทาง โดยเน้นการประยุกต์และพัฒนาเทคโนโลยีพืชเกษตรทุกชนิดให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 โดยใช้นโยบายตลาดนำการผลิตในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

สำหรับบูธนิทรรศการของ สกช. นั้น ได้นำเสนอเนื้อหาบทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่ของ สภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจกับผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมบูธ และยังได้นำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ พร้อมทั้งข้อมูลสรุปความคืบหน้าเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อาทิ จำนวนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งฯ ทั่วประเทศ ระเบียบขั้นตอนต่างๆ ที่จะได้ดำเนินการต่อไปตามห้วงเวลาไปจนถึงวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งฯ ของพี่น้องเกษตรกร ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากเกษตรกรในพื้นที่ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ที่ได้เข้ามาสอบถามเพื่อทำความรู้จักกับ “สภาเกษตรกรแห่งชาติ” และสอบถามถึงความคืบหน้าของการดำเนินการบริหารจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ที่กำลังจะมีการลงคะแนนเลือกตั้งฯ กันในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 พร้อมกันทั่วประเทศ

———————————————–

ข่าว : ศดิศ พัลลภรักษา
ภาพ : สมชาย มารศรี
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ