สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จับมือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และการเกษตร (Mini Transformer Voucher) ปี 2566 เกษตรกรทั่วประเทศ 600 Voucher

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. สำนักงานเกษตรกรแห่งชาติ โดยนายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยนายชยพล ถิลา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนางสาวสกาวเดือน ขยันยิ่ง หัวหน้ากลุ่มการต่างประเทศ ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) โดยนายปรีสาร รักวาทิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยนายวรฉัตร เดชโยธิน หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส และนายพศิน กลางณรงค์ นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ อาคารรัฐประสาสนภักดี (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 6 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก นครสวรรค์ ลำปาง และอุทัยธานี

ที่ประชุมทั้งสองหน่วยงาน เห็นชอบร่วมกันเดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และการเกษตร (Mini Transformer Voucher) ปี 2566 เกษตรกรทั่วประเทศ 600 Voucher แยกเป็นเกษตรกรภูมิภาค 350 Voucher และเกษตรกรทั่วประเทศ 250 Voucher ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจให้กับ SME รายเล็กหรือเกษตรกร สร้างความแข็งแกร่งในการบริหารงานให้กับ SME หรือเกษตรกรไทยด้วยการประยุกต์ใช้ดิจิทัล สนับสนุนเกษตรกรไทยยกระดับการเกษตรด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับ Digital Provider ในประเทศไทย

ทั้งนี้ เกษตรกรไทยที่มีการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ สามารถขอรับการสนับสนุนคูปองดิจิทัลผ่านหน่วยงานร่วมดำเนินงานพื้นที่ตั้งของธุรกิจ *จำกัดสิทธิ 1 ครัวเรือนเกษตรต่อ 1 คูปอง หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท(ก่อน VAT) ซึ่งจะเริ่มดำเนินโครงการภายในเดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไป

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์
ภาพ : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์
อำนวยการข่าว : ชยพล ถิลา