ประชุมความร่วมมือส่งเสริมการออมฯ ของเกษตรกรเพื่อการมีสวัสดิการบำนาญหลังอายุ 60 ปี

 

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.60 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ หารือกับนายทฤษฎี ชุติวงษา ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมให้เกษตรกรสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติเพื่อการมีสวัสดิการบำนาญหลังอายุ 60 ปี ซึ่งได้มีข้อตกลงในการทำแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินงานร่วมกัน