สภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการนำร่องข้าวเพื่ออุตสาหกรรม

          เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2565 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการนำร่องข้าวเพื่ออุตสาหกรรม ร่วมด้วย นายเติมศักดิ์  บุญชื่น ประธานคณะกรรมการด้านพืชไร่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ นายณรงค์รัตน์  ม่วงประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยมีผู้แทนจาก กรมการข้าว กรปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา สมาคมโรงสีแห่งประเทศไทย สมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี  กลุ่มแปลงใหญ่นาข้าว เกษตรกรจากจังหวัดบุรีรัมย์ และราชบุรี เข้าร่วม

         โดยในการประชุมได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการนำร่องข้าวเพื่ออุตสาหกรรม ตามมติที่ประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการปลูกข้าวเพื่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เมื่อวันที่ 26 ก.ค.2565 เพื่อทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ วางแผนพัฒนาและกำหนดแนวทางเพื่อจัดทำข้อเสนอส่งเสริมการปลูกข้าวเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งมีผู้แทนจากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน  และร่วมพิจารณาถึงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการนำร่องข้าวเพื่ออุตสาหกรรม และดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดราชบุรี  ลพบุรี  และบุรีรัมย์

—————————————————–

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : สมชาย  มารศรี

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์  มีลาภ