สภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมแสดงความคิดเห็น(ยกร่าง)ข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้ออย่างยั่งยืน

          เมื่อวันที่ 22 ก.ย.2565 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมแสดงความคิดเห็น(ยกร่าง)ข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้ออย่างยั่งยืน ร่วมด้วย นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  รศ.ดร.เยาวมาลย์  ค้าเจริญ ประธานคณะกรรมการด้านปศุสัตว์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ  ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ เอกชน กลุ่มเกษตรกร อาทิ กรมปศุสัตว์ กรมการค้าต่างประเทศ , กรมการข้าว , สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย , สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  , กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น เข้าร่วม

         ทั้งนี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติเล็งเห็นถึงความสำคัญของภาคอุตสาหกรรมโคเนื้อภายในประเทศ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่มีผลต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางอาหาร และความอยู่ดีมีสุขทางสังคม รวมถึงความมั่นคงในอาชีพ เนื่องจากสภาพปัญหาโรคระบาดในสัตว์ และโรคอุบัติใหม่ รวมทั้งต้นทุนการผลิตที่มีราคาสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์โดยตรง ดังนั้น เพื่อให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร สามารถผลิตโคเนื้อที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาดและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ ควรพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตโคเนื้อตั้งแต่ตันน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ การแปรรูป การตลาด และการเชื่อมโยงผู้ผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์กับภาคการผลิตโคเนื้อระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศด้วย โดยที่ประชุมได้สรุปผลปัญหาและความต้องการของเกษตรกร และร่วมพิจารณา (ร่าง)ข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้ออย่างยั่งยืน แนวทางการส่งออกโคเนื้อในตลาดต่างประเทศ และการกระจายอำนาจในการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติจะได้นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติและนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

—————————————————–

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : สมชาย  มารศรี

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์  มีลาภ