ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับอำนวยการสูง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบโดยข้อเขียนและนำเสนอผลงานในตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ และมีสิทธิเข้ารับการสอบ เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ สอบสัมภาษณ์

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2022/08/Recruitment-65-020.pdf