Weekly News (EP.6) สัปดาห์ที่ 2 เดือนมีนาคม 2565

Weekly News (EP.6) สัปดาห์ที่ 2 เดือนมีนาคม 2565

– สภาเกษตรกรแห่งชาติ หารือทูตพาณิชย์จีน สร้างแนวทางความร่วมมือภาคเกษตร 2 ประเทศ
– สภาเกษตรกรแห่งชาติลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การผลิตและวิจัยกัญชาทางการแพทย์