สภาเกษตรกรฯทดสอบและอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ส่วน Digital Signature

          เมื่อวันที่ 7 มี.ค.2565 นายชยพล  ถิลา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิด “การทดสอบและอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วน Digital Signature”  ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) โดย กองสื่อสารและสารสนเทศ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์วิทยากรอบรมจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ณ.ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  กรุงเทพมหานคร

           สืบเนื่องจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)ได้พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เวอร์ชั่นใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และมีฟังก์ชั่นการใช้งานสอดคล้องกับระเบียบสารบรรณใหม่ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 โดยสามารถลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ในการลงนามผ่านระบบดังกล่าวแทนการลงนามในรูปแบบปกติ  ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติมีความเห็นว่าฟังก์ชั่นการใช้งานดังกล่าวนั้นจะทำให้การปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานฯมีความรวดเร็ว คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายลดการใช้กระดาษ(Paperless)ของสำนักงานฯ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบทำให้มีการปฏิบัติงานนอกสถานที่เพิ่มมากขึ้น จึงนำสู่การทดสอบและอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วน Digital Signature ให้เป็นไปตามโครงสร้างที่ใช้จริงในปัจจุบัน โดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจะเปิดใช้งานจริงในวันที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

…………………………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : ธัญลักษภรณ์  เตี่ยวย่อง / สมชาย  มารศรี

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์  มีลาภ