สภาเกษตรกรลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การผลิตกัญชาทางการแพทย์

        เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วย นายศรันย์พงศ์  ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  เป็นพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดย นายแพทย์ยงยศ  ธรรมวุฒิ อธิบดี กับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา โดย นางสาวสิริน  ชะเอมเทศ ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

         ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนันสนุนเกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้าใจถูกต้องในการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อนำผลิตผลจากกัญชาส่วนที่เป็นยาเสพติดให้โทษมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และทางวิทยาศาสตร์ สามารถจำหน่ายให้กับผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายได้  เพื่อผลิตตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ จำหน่ายให้กับสถานพยาบาลตามกฎหมายที่ได้รับอนุญาตทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำผลิตผลจากกัญซาส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติตให้โทษไปใช้ประโยชน์อื่น ทั้งด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ  และเพื่อให้ “วิสาหกิจชุมชน” ได้มีผลิตภัณฑ์จากกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษ มาใช้ตามภูมิปัญญา และสามารถจำหน่ายและพัฒนานวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนได้

…………………………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : วัฒนรินทร์  สุขีวัย / สมชาย  มารศรี

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์  มีลาภ