สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom conference

          ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.  สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom conference  กับตำแหน่งหัวหน้าส่วน/ฝ่าย จำนวนทั้งสิ้น 80 คน ณ ห้อง 608 – 609 และห้องประชุม 1  ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

          ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด – 19 ) แพร่ระบาด สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจึงนำระบบ IT มาใช้ในการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และเพื่อให้ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเร่งรัดให้หน่วยงานบรรจุแต่งตั้งบุคลากรในสถานการณ์ปัจจุบัน

……………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : วัฒนรินทร์  สุขีวัย , อภิวัฒน์  มีลาภ