สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom conference

          ระหว่างวันที่ 22-25 ก.พ.2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom conference  กับตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 108 คน  ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 59 คน  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 24 คน และตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 22 คน รวมทุกตำแหน่ง จำนวน 213 คน ณ ห้อง 608 – 610  ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

          โดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ดำเนินการสอบข้อเขียนตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย.2563 ซึ่งกำหนดการเดิมจะทำการสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันที่ 25 ธ.ค.2563 แต่ด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด – 19 ) แพร่ระบาด สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจึงนำระบบ IT มาใช้ในการสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อให้ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเร่งรัดให้หน่วยงานบรรจุแต่งตั้งบุคลากรในสถานการณ์ปัจจุบัน

………………………………………………………….

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : วัชร  มีแสงเงิน /  อภิวัฒน์  มีลาภ