สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมทางไกลผ่าน zoom เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรม

เมื่อวัน​ที่ 29 มกราคม 2564 ณ​ห้องประชุม 2 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยนายภาสันต์ นุพาสันต์ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายชยพล ถิลา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และ​นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ประชุมทางไกลผ่าน zoom ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและระดับจังหวัด โดย​ นายชยพล ถิลา ชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนระดับตำบล นายมนตรี ถาวร ชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนระดับจังหวัด​ นายอภิวัฒน์ มีลาภ ชี้แจงการบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (ตัวชี้วัดปี 2564) ของทั้ง 2 แผน​ หลังจากชี้แจงได้มีการตอบข้อซักถามและสรุปการประชุม โดยหากมีข้อซักถามเพิ่มเติมในภายหน้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มไลน์ “กลุ่มพัฒนาและขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล”