ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564

สภาเกษตรกรจังหวัดลำปางต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีติดตามการปลูกกัญชาพื้นที่นำร่อง จ.ลำปาง

          เมื่อวันที่ 29 ม.ค.2564 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมคณะฯ ในโอกาสติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษารูปแบบการปลูกกัญชาในระบบแปลงเปิด ตามแนวทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง และเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ปีการผลิต 2564 (Crop 2) พร้อมด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง “กัญชาประโยชน์ทางการแพทย์” โดยมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการผลักดันและส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศสามารถปลูกพืชกัญชาเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยผลิตส่งจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อไป พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมแปลงปลูก/กระบวนการปลูกพืชสมุนไพรกัญชาโดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพ การดูแลพืชกัญชาแบบระบบน้ำหยด การเก็บรักษากัญชาแบบแห้งด้วย

สภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง MOU การพัฒนาเชิงบูรณาการ 17 หน่วยงานพัฒนา ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรม สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ภายใต้เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของประเทศ

          นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 ม.ค.2564 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาเชิงบูรณาการของหน่วยงานราชการจังหวัดลำปาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เครือข่ายองค์กรเอกชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดลำปาง จำนวน 17 หน่วยงาน ภายใต้การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ระดับจังหวัด ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 มาตรา 41 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคาร 52 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง โดย นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี โดยกลุ่มองค์กรเกษตรกร องค์กรชุมชนร่วมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของตนเอง พร้อมคิดหาแนวทางการพัฒนาแก้ปัญหาความต้องการดังกล่าว เช่น ปัญหาความเดือดร้อนด้านหนี้สิน ที่ดินทำกิน แหล่งน้ำ ราคาปัจจัยการผลิตและผลิตผลการเกษตร สวัสดิการ สิทธิเกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรม และด้านอื่นๆ ทั้งนี้ การคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการในปี 2564 เพื่อเป็นตำบลต้นแบบที่เกิดจากการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล จำนวน 5 ตำบล ประกอบด้วย ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา , ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ , ต.ทุ่งฝาย อ.เมือง , ต.ปงดอน และ ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม โดยมีภาคีเครือข่ายร่วมกันเพื่อจะพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น โดยมุ่งเสริมสร้างความสามารถในการจัดการปัญหาชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน ใช้ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นศักยภาพของชุมชนมาสร้างกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ของชุมชนร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง เชื่อมโยงทั้งกลไกที่มีในพื้นที่ เช่น องค์กรเกษตรกร สภาเด็กและเยาวชน สภาองค์กรชุมชน ตำบล สภาผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคส่วนต่างๆ ที่มีในจังหวัด ยกระดับไปสู่แผนพัฒนาระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัดที่ครอบคลุมทุกมิติทุกเรื่องประเด็นปัญหา ภายใต้เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของประเทศ คือมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต

สภาเกษตรกรเกรงหมดพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังเหตุจากโรคไวรัสใบด่าง เตรียมเสนอ อบจ.ร่วมสร้างความยั่งยืน

          นายเติมศักดิ์ บุญชื่น ประธานคณะกรรมการด้านพืชไร่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ปัญหาโรคไวรัสใบด่างในมันสำปะหลังยังคงมีอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่แพร่ระบาด 28 จังหวัด การระบาดเพิ่มขึ้นคิดเป็นนัยยะเกินกว่า 200% พื้นที่เกินกว่า 4 แสนไร่ และยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะสามารถควบคุมหรือป้องกันโรคได้อยู่หรือไม่ ส่งผลให้ปัญหาต่างๆตามมา ซึ่งหากยังคงระบาดเช่นนี้ เกรงว่าในปีการผลิต 2565 จะยังมีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังได้อยู่หรือไม่ ทั้งนี้ ได้พยายามผลักดันให้เกษตรกรในพื้นที่อย่างน้อย 1 อำเภอ ได้มีการรวมตัวกัน วางแผนการผลิต คุณภาพ ระยะเวลา การเก็บเกี่ยวและรวบรวมผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย เกษตรกรจะสามารถสร้างและควบคุมกลไก อำนาจการต่อรองเรื่องราคาได้ (ปล่อยเสียง นายเติมศักดิ์)

…………………………………………………

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน