ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

สำนักงานสภาเกษตรกรฯประชุมชี้แจงแนวทางการเข้าร่วมโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย

          เมื่อวันที่ 30 พ.ย.2563 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมด้วย นายมานิต จตุจริยพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการสนับสนุน SME รายย่อย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) นายณัฐวุฒิ คงทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) ประชุมทางไกลผ่านระบบ ZOOM ครั้งที่ 5/2564 เพื่อชี้แจงแนวทางการเข้าร่วมโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย กับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม 1 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ทั้งนี้ ด้วยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในการเปิดรับคำขอสินเชื่อโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อยระยะที่ 3 กรอบวงเงิน 2 พันล้านบาท ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเห็นว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร กลุ่มเกษตร องค์การเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 จึงได้จัดประชุมดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารได้ชี้แจงแนวทางการเข้าร่วมโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย ระยะที่ 3 แนวทางการดำเนินการและเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมงานวันดินโลก ปี 2563

          เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2563 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมงานวันดินโลก ปี 2563 ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาที่ดิน ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ภายใต้หัวข้อ “Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 ธ.ค.2563 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมและเพื่อสร้างความตระหนัก การรับรู้และความเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในดินที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบนิเวศเกษตรและสิ่งแวดล้อม โดย ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ภาคนิทรรศการ การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร , นิทรรศการ Keep soil alive, protect soil biodiversity รักษ์ปฐพีคืนชีวี ที่หลากหลายให้ผืนดิน , พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต , Landmark วันดินโลก , ทุ่งทานตะวัน , ประติมากรรมถ้ำดิน , หินงอก , เสวนาวิชาการ , กิจกรรมร่วมเล่านิทานชิงรางวัลระดับเยาวชน เป็นต้น

สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมหารือกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหามะพร้าว ปี 2564

          เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2563 นายสายชล ชนะภัย รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คนที่ 2 ร่วมหารือกับทีมงานจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คณะอนุกรรมการบริหารจัดการมะพร้าวทั้งระบบ สมาพันธ์ชาวสวนมะพร้าวไทย ผู้ประกอบการรับซื้อมะพร้าว เกษตรกรชาวสวนมะพร้าว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พื้นที่ ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน เรื่องข้อมูล ราคาและปัญหามะพร้าว เพื่อวางแผนหามาตรการรองรับในอนาคตหากราคาผลผลิตตกต่ำหรือจำนวนผลผลิตมะพร้าวไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ณ ที่ทำการสมาพันธ์ชาวสวนมะพร้าวไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในการหารือดังกล่าวได้ข้อสรุป คือ การคาดการณ์ผลผลิตมะพร้าวปี 2564 ใกล้เคียงหรือเท่ากับปี 2563 , ปริมาณการนำเข้าอาฟต้าให้ดูปริมาณที่นำเข้าจริงในปี 2562 และ 2563 ซึ่งสัมพันธ์กับราคาเฉลี่ยของมะพร้าวในประเทศ , การกำหนดโทษผู้นำเข้าที่ปล่อยให้สินค้าออกไปที่หัวขูด โดยมีค่านำจับและกันผู้ซื้อเป็นพยาน , ผู้กะเทาะนอกโรงงานในกรอบ WTO ต้องแสดงเอกสารที่เปิดเผยบริเวณที่ประกอบการ , เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรเกษตรกรให้โรงงานรับซื้อมะพร้าวขาวจากองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน , และให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลด้านการตลาดมะพร้าวระดับจังหวัด

………………………………………….

 

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน